Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  Δείτε το αρχείο

  «   ΚΤΕΛ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   Α.Ε . »

  Αρ.   Μ. Α. Ε   55046/24/Β/03/21

  Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 115147037000

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

                           

  Αρ. Πρωτ. 6346

  Κόρινθος     07/12/2017

   

  Σύμφωνα   με   τον   νόμο   και  το   καταστατικό   της   εταιρείας , το  Διοικητικό   Συμβούλιο    καλεί   τους  μετόχους  της  ανώνυμης   εταιρείας  « ΚΤΕΛ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α . Ε. » σε   Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  την   29η     ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2017  ,  ημέρα Παρασκευή   και   ώρα   19:00  π.μ.   στο    Επιμελητήριο   Κορίνθου  επί  της  οδού   Ερμού   αρ.   2    στον  Β   όροφο   στην     Κόρινθο  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  για  τα   παρακάτω   θέματα  :

   

  ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ:         

  1. Ενημέρωση επί του προϋπολογισμού έτους 2018.
  2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας καθώς και η κωδικοποίηση αυτού.  
  3.  Ενημέρωση επί διαφόρων θεμάτων .

   Κάθε  μέτοχος   που  επιθυμεί  να  μετάσχει  στην  Έκτακτη Γενική  Συνέλευση   οφείλει  να  καταθέσει τις μετοχές  στο  ταμείο  της  εταιρείας  ή  σε   οποιαδήποτε   τράπεζα  στην έδρα της εταιρείας  και να υποβάλλει  τα σχετικά  έγγραφα  της κατάθεσης , καθώς και τυχόν  έγγραφο  αντιπροσώπευσης  στο  ταμείο  της  εταιρείας , πέντε ( 5 )  τουλάχιστον  ημέρες  πριν από την  ημερομηνία  σύγκλησης  της   Έκτακτης Γενικής  Συνέλευσης.         

   

  Κόρινθος    07/12/2017

     

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Σχ.Πρακτ.ΔΣ  Νο.34/07-12-2017