ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
                          
Αρ. Πρωτ.:6236
Κόρινθος   03/08/2017
 
Σύμφωνα   με   τον   νόμο   και  το   καταστατικό   της   εταιρείας , το  Διοικητικό   Συμβούλιο    καλεί   τους  μετόχους  της  ανώνυμης   εταιρείας  « ΚΤΕΛ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α . Ε. » σε   Τακτική     Γενική  Συνέλευση  την   30η     ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2017  ,  ημέρα Τετάρτη   και   ώρα   19:00  μ.μ.   στο    Επιμελητήριο   Κορίνθου  επί  της  οδού   Ερμού   αρ.   2    στον  B   όροφο   στην     Κόρινθο  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  για  τα   παρακάτω   θέματα   :


ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
                    
1. Υποβολή  και  έγκριση  του  Ισολογισμού  της εταιρικής  χρήσης  2016  μετά  των  επ΄ αυτού  εκθέσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  ελεγκτών .
2. Απαλλαγή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  ελεγκτών  από  κάθε  ευθύνη  αποζημίωσης  για  τα  πεπραγμένα  της  χρήσης  2016.
3. Έγκριση  αμοιβών   των  μελών  του  Διοικητικού   Συμβουλίου χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση του 2017 .
4.  Επικύρωση   των  διανεμηθέντων  μισθωμάτων  χρήσης  2016.
5. Εκλογή  ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού   ορκωτού  ελεγκτή  για  την  χρήση  2017.
7. Συζήτηση   και  λήψη   απόφασης  για  θέματα  οικονομικής  και  διοικητικής   λειτουργίας.
 
Κάθε  μέτοχος    που  επιθυμεί  να  μετάσχει  στην  ετήσια    Τακτική  Γενική  Συνέλευση   οφείλει  να  καταθέσει τις μετοχές  στο  ταμείο  της  εταιρείας  ή  σε   οποιαδήποτε   τράπεζα  στην έδρα της εταιρείας  και να υποβάλλει  τα σχετικά  έγγραφα  της κατάθεσης , καθώς και τυχόν  έγγραφο  αντιπροσώπευσης  στο  ταμείο  της  εταιρείας , πέντε ( 5 )  τουλάχιστον  ημέρες  πριν από την  ημερομηνία  σύγκλησης  της   Τακτικής     Γενικής  Συνέλευσης .          

Κόρινθος    03/08/2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχ.Πρακτ.ΔΣ  Νο 18/03-08-2017