ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

« ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε . »
Αρ. Μ. Α. Ε 55046/24/Β/03/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Κόρινθος 6η Δεκεμβρίου 2016
Αρ. πρωτ: 5873

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας « ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α. Ε. » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στο Επιμελητήριο Κορίνθου επί της οδού Ερμού αρ. 2 στον 2ο όροφο στην Κόρινθο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Ενημέρωση επί του προϋπολογισμού έτους 2017.
  2. Ενημέρωση επί διαφόρων θεμάτων.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κόρινθος 6 Δεκεμβρίου 2016