ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

« ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε . »
Αρ. Μ. Α. Ε 55046/24/Β/03/21
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 115147037000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρ. Πρωτ. 5595

Κόρινθος 2/06/2016


Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας « ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α . Ε. » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στο Επιμελητήριο Κορίνθου επί της οδού Ερμού αρ. 2 στον Α όροφο στην Κόρινθο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2015 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση του 2016 .
4. Επικύρωση των διανεμηθέντων μισθωμάτων χρήσης 2015.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2016.
6. Έγκριση κεφαλαιοποίησης με ανέκκλητη δέσμευση των διαθέσιμων μερισμάτων 4ου τριμήνου της χρήσης 2013 και 1ου τριμήνου της χρήσης 2014, καθώς και της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών εντός του έτους 2016.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας , πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .


Κόρινθος 02/06/2015

ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Σχ.Πρακτ.ΔΣ Νο.9/2-6-2016