ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

« ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε . »
Αρ. Μ. Α. Ε 55046/24/Β/03/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κόρινθος 16η Μαΐου 2016
Αρ. πρωτ: 5554


Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας « ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α . Ε. » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στο Επιμελητήριο Κορίνθου επί της οδού Ερμού αρ. 2 στον 2ο όροφο στην Κόρινθο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση των μετόχων επί των δημοσιευμάτων σε βάρος της εταιρείας και λήψη αποφάσεως .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας , πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης .

Κόρινθος 16 Μαΐου 2016