ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

« ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε . »
Αρ. Μ. Α. Ε 55046/24/Β/03/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κόρινθος 4η Δεκεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ: 5321


Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας « ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α . Ε. » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στο Επιμελητήριο Κορίνθου επί της οδού Ερμού αρ. 2 στον 2ο όροφο στην Κόρινθο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση επί του προϋπολογισμού έτους 2016 .
2. Ενημέρωση επί διαφόρων θεμάτων .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας , πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης .

Κόρινθος 4 Δεκεμβρίου 2015