ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

« ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε . »
Αρ. Μ. Α. Ε 55046/24/Β/03/21
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 115147037000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρ. Πρωτ. 4992

Κόρινθος 20/05/2015


Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας « ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α . Ε. » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στο Επιμελητήριο Κορίνθου επί της οδού Ερμού αρ. 2 στον Α όροφο στην Κόρινθο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2014 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση του 2015 .
4. Επικύρωση των διανεμηθέντων μισθωμάτων χρήσης 2014.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2015.
6.Συζήτηση και έγκριση κεφαλαιοποίησης των διαθέσιμων μερισμάτων 4ου τριμήνου της χρήσης 2013 και 1ου τριμήνου της χρήσης 2014 καθώς και της διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών εντός του έτους 2015 .
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας , πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .


Κόρινθος 20/05/2015


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχ.Πρακτ.ΔΣ Νο 7/20.5.2015