ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

«   ΚΤΕΛ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   Α.Ε . »
Αρ.   Μ. Α. Ε   55046/24/Β/03/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κόρινθος 16η Φεβρουαρίου 2015
Αρ. πρωτ: 4827

 

Σύμφωνα   με   τον   νόμο   και  το   καταστατικό   της   εταιρείας , το  Διοικητικό   Συμβούλιο    καλεί   τους  μετόχους  της  ανώνυμης   εταιρείας  « ΚΤΕΛ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α . Ε. » σε   Έκτακτη   Γενική  Συνέλευση  την   8η     ΜΑΡΤΙΟΥ    2015  ,  ημέρα   Κυριακή     και   ώρα   10:00  π.μ.   στο    Επιμελητήριο   Κορίνθου  επί  της  οδού   Ερμού   αρ.   2 στον   2ο   όροφο   στην     Κόρινθο  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  για  τα   παρακάτω   θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
                    
1.    Ενημέρωση επί διαφόρων σημαντικών  θεμάτων .

 Κάθε  μέτοχος    που  επιθυμεί  να  μετάσχει  στην  ετήσια    Έκτακτη   Γενική  Συνέλευση   οφείλει  να  καταθέσει τις μετοχές  στο  ταμείο  της  εταιρείας  ή  σε   οποιαδήποτε   τράπεζα  στην έδρα της εταιρείας  και να υποβάλλει  τα σχετικά  έγγραφα  της κατάθεσης , καθώς και τυχόν  έγγραφο  αντιπροσώπευσης  στο  ταμείο  της  εταιρείας , πέντε ( 5 )  τουλάχιστον  ημέρες  πριν από την  ημερομηνία  σύγκλησης  της   Έκτακτης   Γενικής  Συνέλευσης.          

 

Κόρινθος 16 Φεβρουαρίου 2015