ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

«   ΚΤΕΛ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   Α.Ε . »
Αρ.   Μ. Α. Ε   55046/24/Β/03/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κόρινθος      1η Δεκεμβρίου 2014
Αρ. πρωτ: 4713Β

 

Σύμφωνα   με   τον   νόμο   και  το   καταστατικό   της       εταιρείας , το  Διοικητικό   Συμβούλιο    καλεί   τους  μετόχους  της  ανώνυμης   εταιρείας  « ΚΤΕΛ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α . Ε. » σε   Έκτακτη   Γενική  Συνέλευση  την   30η     ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    2014  ,  ημέρα    Τρίτη    και   ώρα   18:00  μ.μ.   στο    Επιμελητήριο   Κορίνθου  επί  της  οδού   Ερμού   αρ.   2    στον   2ο   όροφο   στην     Κόρινθο  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  για  τα   παρακάτω   θέματα   :

 

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    1. Ενημέρωση επί του προϋπολογισμού έτους 2015.
    2. Ενημέρωση επί διαφόρων θεμάτων.

 

Κάθε  μέτοχος    που  επιθυμεί  να  μετάσχει  στην  ετήσια    Έκτακτη   Γενική  Συνέλευση   οφείλει  να  καταθέσει τις μετοχές  στο  ταμείο  της  εταιρείας  ή  σε   οποιαδήποτε   τράπεζα  στην έδρα της εταιρείας  και να υποβάλλει  τα σχετικά  έγγραφα  της κατάθεσης , καθώς και τυχόν  έγγραφο  αντιπροσώπευσης  στο  ταμείο  της  εταιρείας , πέντε ( 5 )  τουλάχιστον  ημέρες  πριν από την  ημερομηνία  σύγκλησης  της   Έκτακτης   Γενικής  Συνέλευσης .

 

Κόρινθος 1 Δεκεμβρίου  2014