ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     Η ασφαλέστερη επιλογή σας!

elen

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

«   ΚΤΕΛ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   Α.Ε . »
Αρ.   Μ. Α. Ε   55046/24/Β/03/21
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 115147037000
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ    ΜΕΤΟΧΩΝ                          


Αρ. Πρωτ.  4470

Κόρινθος     27/05/2014

          
Σύμφωνα   με   τον   νόμο   και  το   καταστατικό   της   εταιρείας , το  Διοικητικό   Συμβούλιο    καλεί   τους  μετόχους  της  ανώνυμης   εταιρείας  « ΚΤΕΛ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α . Ε. » σε   Τακτική      Γενική  Συνέλευση  την   25η     ΙΟΥΝΙΟΥ   2014  ,  ημέρα    Tετάρτη  και   ώρα   18:00  μ.μ.   στο    Επιμελητήριο   Κορίνθου  επί  της  οδού   Ερμού   αρ.   2    στον  Α   όροφο   στην     Κόρινθο  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  για  τα   παρακάτω   θέματα   :


ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
                    
1. Υποβολή  και  έγκριση  του  Ισολογισμού  της εταιρικής  χρήσης  2013  μετά  των  επ΄ αυτού  εκθέσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  ελεγκτών .
2. Απαλλαγή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  ελεγκτών  από  κάθε  ευθύνη  αποζημίωσης  για  τα  πεπραγμένα  της  χρήσης  2013.
3. Έγκριση  αμοιβών   των  μελών  του  Διοικητικού   Συμβουλίου χρήσης 2014  .
4.  Επικύρωση   των  διανεμηθέντων  μισθωμάτων  χρήσης  2013.
5. Εκλογή  ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού   ορκωτού  ελεγκτή  για  την  χρήση  2014.
6. Συζήτηση   και  λήψη   απόφασης  για  θέματα  οικονομικής  και  διοικητικής   λειτουργίας.


   
 Κάθε  μέτοχος    που  επιθυμεί  να  μετάσχει  στην  ετήσια    Τακτική  Γενική  Συνέλευση   οφείλει  να  καταθέσει τις μετοχές  στο  ταμείο  της  εταιρείας  ή  σε   οποιαδήποτε   τράπεζα  στην έδρα της εταιρείας  και να υποβάλλει  τα σχετικά  έγγραφα  της κατάθεσης , καθώς και τυχόν  έγγραφο  αντιπροσώπευσης  στο  ταμείο  της  εταιρείας , πέντε ( 5 )  τουλάχιστον  ημέρες  πριν από την  ημερομηνία  σύγκλησης  της   Τακτικής     Γενικής  Συνέλευσης .          


Κόρινθος    27/05/2014   


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Σχ.Πρακτ.ΔΣ  Νο 6/26-05-2014